ЦРИС Студиорум
CRPRC Studiorum

Публикации

2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

2014


Публикации

Насочувачки принципи за бизнис и човекови права: Имплементирање на рамката на обединетите нации за „Заштита, почитување и надоместување“

2013


Научни трудови и применети политики

Коментар на случај бр. 2/2013: Х и други против Австрија (ЕСЧП)

Преглед за Човекови права бр. 2/2013: Протоколите 15 и 16 на Европската конвенција за Човекови права

Коментар на случај бр. 1/2013: Хорват и Кис против Унгарија (ЕСЧП)

Преглед за Човекови права бр.1/2013: Факултативен протокол на меѓународниот пакт за економски, социјални и културни права

2012


Научни трудови и применети политики

Решавање на институционалната сложувалка: Каков модел на Национална институција за Човекови права за Македонија?

Strenghtening Democratic Institutions for Human Rights in Macedonia – Focus on National Human Rights Institutions -Policy Paper

Contribution to the European Commission’s Public Consultation on ‘Gender Imbalance in Corporate Boards in the EU’

Публикации

Тинк тенковите во Централна и Источна Европа и квалитетот на нивните истражувања за применети политики

Национални институции за Човекови права: нормативни модели и предизвици

2011


Публикации

Ефективното политичко учество на помалите етнички заедници на локално ниво во Република Македонија: влијанието на Охридскиот рамковен договор

Ефективно политичко учество на (по)малите етнички заедници во локалната самоуправа во Македонија: Импликации и препораки

2010


Научни трудови и применети политики

Socio-medical and Ethical Dimensions of the Health Practice (Milevska-Kostova N., Donev D.)

Health Policy Analysis and Development (Milevska-Kostova N., Stikova E.)

Публикации

На полпат: стекнување со правен статус и државјанство на Ромите во Македонија

Кратка информација – применети политики: Како Македонија да држи чекор со европските стандарди за спречување и заштита од дискриминација

2009


Публикации

Борба против корупција за подобро управување

2008


Научни трудови и применети политики

Patient Safety – Concept and initiatives

Публикации

Patient Safety in Eastern Europe and Asia: Baselines and Advances

A Handbook for Teachers, Researchers and Health Professionals

2007


Научни трудови и применети политики

Biofuels in Macedonia – Policy and Practices

Extending the public sphere vs. colonization of the cyberspace

2006


Научни трудови и применети политики

Global tendencies and local implications: Cyber exclusion of and within Western Balkan countries

2005


Научни трудови и применети политики

From NGOs to FFIs in microfinance services: conversion road map and its challenges: Comparative study of nine Eastern European MFIs

2004


Научни трудови и применети политики

Report on poverty housing situation in Macedonia

Report on poverty housing in Europe and Central Asia